Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 O předškolním vzdělávání

Úvodní ustanovení

  1. Účelem této směrnice je stanovit výši úplaty na vzdělávání v mateřské škole pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.
  2. Úplatu za vzdělávání v mateřské škole platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci za každé dítě v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.

Výše úplaty

  1. Úplata je stanovena na základě skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
  2. Od úplaty jsou na základě zákona č. 561/2004 Sb. dle § 123 odst. 2 osvobozeny děti v posledním ročníku mateřské školy (kromě dětí s OŠD).
  3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy potvrzením.
  4. Výše úplaty na každé dítě činí 590 Kč na školní rok 2019/2020.
  5. V případě přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu se úplata poměrně sníží. Úplata se platí mateřské škole, do které dítě dochází, je stanovena na 130 Kč za každý týden (i započatý).

Placení a sankce při neplacení

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce a platí se bezhotovostně na číslo účtu 2910884/0300.
  2. V případě opakovaného neplacení může být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Závěrečná ustanovení

  1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Bc. Dagmar Kulhavá
ředitelka školy
V Holicích dne 14. 6. 2019

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka