Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Školní řád

MŠ HOLICE, PARDUBICKÁ 992, OKRES PARDUBICE

Vypracoval:Bc. Dagmar Kulhavá – ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:30. 8. 2018
Směrnice nabývá platnosti dne:1. 9. 2018
Směrnice nabývá účinnosti dne:1. 9. 2018

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Mateřská škola Holice, Pardubická 992, okres Pardubice, příspěvková organizace

www.mspardubicka.cz

Právní norma:příspěvková organizace
Součástí školy je školní jídelna
IČO:48159735
Telefon:466 682 189, 737 137 100
732 794 798 – na omlouvání dětí, stačí pouze SMS
E-mail:ms.pardubicka@volny.cz
Web:www.mspardubicka.cz
Ředitelka školy:Bc. Dagmar Kulhavá
Zástupkyně ředitelky:Monika Hálová

Provoz školy je od 6.15 do 16.30 hodin

Mateřská škola je škola s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd s celodenní péčí. V mateřské škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání (§ 33 školský zákon)

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení

1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálním vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • staví na vzájemné spolupráci zákonných zástupců a mateřské školy

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou, rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a s vyhláškou č. 27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

Každé přijaté dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho dovedností
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na slušné zacházení, na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti
 • na pozornost a vedení ze strany lidí
 • na ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit
 • na prostředí plné pohody a porozumění, lásky a bezpečí
 • kdykoliv se napít
 • jít kdykoliv na toaletu
 • jíst pouze to a tolik, kolik chtějí
 • aby jim dospělý pomohl, když potřebují
 • být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova nebo jak chtějí
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Povinnosti dětí:

 • chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku
 • po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
 • být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníku, WC)
 • upevňovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
 • oznámit učitelce, když chtějí opustit třídu

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.

2. Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

4. Na diskrétnost a ochranu informací, které souvisí s jejich osobním a rodinným životem

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonný zástupce je povinen:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (dítě, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
 • respektovat tento Školní řád a další dokumenty, týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno a oblečeno
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (alergie, mdloby, nevolnost, úraz, infekce…)
 • je-li telefonicky informován o příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole, je povinen zajistit další zdravotní péči
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky)
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • předem známou i neplánovanou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci dítěte bez zbytečného odkladu škole osobně paní učitelce ve třídě nebo telefonicky nebo SMS
 • zakoupit a používat vstupní čipovou kartu a neumožňovat cizím osobám vstup do budovy

II. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Děti jsou přijímány v souladu s Kritérii k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud je do MŠ přijato dítě mladší 3 let věku, musí být od počátku připraveno plnit požadavky RVP PV a ŠVP. Dítě, které začíná navštěvovat MŠ, by mělo umět samostatně chodit, umět jíst lžící, pít z hrníčku, samostatně používat WC (ne nočník), nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, snažit se samo oblékat a nazouvat obuv.

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

6. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastnilo předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • v případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

Ukončení docházky ze strany zákonného zástupce se provádí písemnou formou k ředitelce školy a u vedoucí školní jídelny provede vyúčtování stravného.

7. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

11.2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícím doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

8. Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

8.1 Docházka a způsob vzdělávání

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje se v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8.00 hod. do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti telefonicky nebo osobně. Nepřítomnost dítěte musí být zaznamenána v docházkovém sešitě a stvrzena podpisem zákonného zástupce.

8.2 Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě odůvodněně zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termín na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte na ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek a dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat

8.3 Vztahy dětí a zákonných zástupců se všemi zaměstnanci ve škole

všichni zaměstnanci školy chrání děti před týráním a hrubým zacházením, dbají, aby děti nepřicházely do styku s informacemi pro ně nevhodnými

zjistí-li pracovník školy, že je dítě týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno ve škole nebo mimo školu, informuje o této skutečnosti ředitelku školy

pracovníci školy chrání děti před útoky na jejich pověst a pověst rodiny

informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti, jsou důvěrné a pracovníci školy se v těchto případech řídí zákonem č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

všichni zaměstnanci mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy

učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

učitelka přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

8.4 Přebírání/předávání dětí

zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy osobně

zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy tak, aby nejpozději v 16.30 hod. nebo v individuálně dohodnuté době opustili budovu. Opakované případy opožděného vyzvednutí dítěte bude považováno za narušování provozu školy

po převzetí dítěte od učitele plně zodpovídá za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě, že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy

zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole

pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejich pokynů
 • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • případně se obrátí na Policii ČR

úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte

(pozn. Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy)

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.15 do 16.30 hod. Vzdělávací činnost probíhá v průběhu celého dne dle stanoveného režimu dne:

Režim dne

6.15 – 8.45scházení dětí
spontánní aktivity, volná hra dětí, postupné plnění časově náročných prací
individuální nebo skupinová práce s dětmi
8.45 – 9.15pohybové aktivity
hygiena, svačina
9.15 – 9.45řízená činnost skupinová nebo individuální
9.45 – 11.45příprava na pobyt venku
pohybové a sportovní aktivity, volná nebo řízená hra dětí
11.45 – 12.15hygiena, oběd
12.15 – 14.15odpočinek (spavý režim), zájmové aktivity (nespavý režim)
14.15 – 14.45hygiena, svačina
14.45 – 16.30volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, rozcházení dětí

Pobyt venku je zařazen podle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní zahradě nebo při vycházkách do okolí mateřské školy

Součástí ozdravných aktivit je pobyt v solné jeskyni a saunování v budově školy

Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, plavání…) Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce při vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Prázdninový provoz

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 19.2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

V MŠ jsou stanoveny dny omezeného provozu (v době školních prázdnin). V tyto dny jsou děti dle aktuálního počtu přihlášených dětí sloučeny na příslušný počet tříd. Informace o umístění dětí je zveřejněna na nástěnce při vstupu do budovy školy.

2. Stravování dětí

- odhlašování dítěte ze školního stravování se provádí nejpozději v daný den do 8.00 hodin osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 466 682 189 nebo SMS 732 794 798.
- v případě náhlého onemocnění dítěte je možno na základě ústní žádosti rodičů u vedoucí školní jídelny vydat stravu do vlastních jídlonosičů v první den nemoci, a to v době od 11 do 11.30 hod.
- pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole, je povinen uhradit stravné i za tyto dny
- škola poskytuje dietní stravování. Dětem je dietní strava podávána odděleně, aby nedošlo k záměně jídla.

3. Úhrada za předškolní vzdělávání a za školní stravování

- výše úplaty je dána směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (děti předškolní)
- o osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě podané žádosti o osvobození od úplaty a dokladu o pobírání sociálního příplatku v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské péče
- úhrada za předškolní vzdělávání je splatná do 10. dne daného měsíce
- úhrada za stravné se hradí bezhotovostní platbou do 10. dne daného měsíce

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

– Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
– Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
a. 20 dětí z běžných tříd nebo
b. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo
c. 12 dětí mladších tří let

Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního, či parazitního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního, parazitního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu zdraví ostatních dětí) – projeví-li se onemocnění, parazit během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte. Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem podávat léky. Výjimečné případy jsou konzultovány s učitelkou. Z hraček doporučujeme pouze plyšové.
Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění, zejména infekčního, si může vyžádat učitelka od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Zejména při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady:
a. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu
b. Pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
c. Sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
d. Pracovní a výtvarné činnosti
 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

2. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

V případě opakovaných projevů nevhodného chování dítěte učitel spolupracuje se zákonnými zástupci, případně poradenským pracovištěm.

Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je přístupná zvenčí pouze na čipovou kartu, a to v době, stanovené pro přijímání dětí nebo odvádění dětí z MŠ. a) přístupová karta přiložením autorizované karty k čtečce (spodní modul). Aktivace zámku je signalizována pípnutím a zelenou barvou diody v čtečce, zároveň cvaknutím zámku ve dveřích. Délka odemčení zámku je 8 sekund.
b) aktivace tlačítka zmáčknutím tlačítka (prostřední modul), zvoní telefon ve třídě. Aktivace zámku je signalizována cvaknutím zámku ve dveřích. Délka odemčení zámku 8 sekund.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu.

Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

VI. Zacházení s majetkem mateřské školy

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy, a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravování dítěte.
Po vyzvednutí dítěte zákonný zástupce s dítětem již v mateřské škole ani na pozemku školní zahrady déle nesetrvává.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Informace o průběhu vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na přístupném místě mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2018

Bc. Dagmar Kulhavá
ředitelka školy
Holice 3. 9. 2018

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka