Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Vnitřní řád školní jídelny

I. Provozní řád ŠJ

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

ŠJ dodržuje:

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou v jídelním lístku vyznačeny alergeny, které pokrmy obsahují. U jídelního lístku je také vyvěšen seznam alergenů.

II. Stravovací řád ŠJ

Časový rozvrh výdeje stravy:

přesnídávka9.00 hod.
oběd11.30 hod.
svačina14.30 hod.

Stravné

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.

Stravné se vybírá bezhotovostně, splatnost je vždy do 10. v daném měsíci. Vyúčtování se provádí 2× ročně – v lednu a v červenci.

Výše celodenního stravného50 Kč
Děti s OŠD51 Kč
svačina dopolední11 Kč
oběd 29 Kč (30 Kč)
svačina odpolední10 Kč

Neomluvenému dítě se započítává stravné, první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru jídla do vlastních jídlonosičů od 11.00 do 11.15 hod.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

III. Podmínky odhlašování strávníků a jídel

Nepřítomnost dítěte

Odchod po obědě

Rodiče si vyzvedávají své dítě ve 12.15 hod., kdy se mateřská škola odemyká.

IV. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

cena oběda pro zaměstnance MŠ45 Kč
zaměstnanci MŠ hradí stravné za oběd30 Kč

V. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.

VI. Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

VII. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí (podrobně viz Školní řád MŠ)

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je výchovně-vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.

IX. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

X. Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky k provozu jídelny MŠ přijímá vedoucí ŠJ a ředitelka školy.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 1. 9. 2022.

Jelínková Lada
vedoucí ŠJ


Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka