Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Vnitřní řád školní jídelny

I. Provozní řád ŠJ

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny,
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení,
 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

ŠJ dodržuje:

 • a) stanovený pitný režim
 • b) technologické postupy a normy při přípravě jídla
 • c) systém kritických bodů HACCP

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou v jídelním lístku vyznačeny alergeny, které pokrmy obsahují. U jídelního lístku je také vyvěšen seznam alergenů.

II. Stravovací řád ŠJ

Časový rozvrh výdeje stravy:

přesnídávka9.00 hod.
oběd11.30 hod.
svačina14.30 hod.

Stravné

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.

Stravné se vybírá bezhotovostní platbou, splatnost je vždy do 10. v daném měsíci.

Vyúčtování se provádí 2× ročně – v lednu a v červenci.

Výše celodenního stravného40 Kč
Děti s OŠD41 Kč
svačina dopolední9 Kč
oběd 23 Kč (24 Kč)
svačina odpolední8 Kč

Neomluvenému dítě se započítává stravné, první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru jídla do vlastních jídlonosičů od 11.00 do 11.15 hod.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

III. Podmínky odhlašování strávníků a jídel

Nepřítomnost dítěte

 • Rodiče omlouvají děti týž den nejpozději do 7.30 hod. telefonicky nebo SMS, jinak je účtováno stravné v plné výši
 • Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne
 • Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte

Odchod po obědě

Rodiče si vyzvedávají své dítě ve 12.15 hod., kdy se mateřská škola odemyká.

IV. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

 • Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.
 • Pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo.
cena oběda pro zaměstnance MŠ35 Kč
zaměstnanci MŠ hradí stravné za oběd20 Kč
 • Zaměstnancům je na stravné poskytován příspěvek z FKSP ve výši 15 Kč

V. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.

 • Tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku.
 • Je dodržován pitný režim, který je zajištěn ovocnými a bylinkovými čaji – mírně přislazenými – dále zařazujeme mošty, džusy, sirupy, na třídách jsou automaty s pramenitou vodou. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů.
 • Po dohodě rodičů s vedením MŠ a vedoucí ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému (potravinové alergie, bezlepková dieta, intolerance na některé druhy potravin aj.). Dietetický problém je nutné vždy doložit potvrzením od lékaře.
 • V současné době dietní stravování není zajišťováno.
 • Bezpečnost a ochrana dětí je po dobu výdeje a stravování zajištěna pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.

VI. Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

 • Řídí se platnými vyhláškami.
 • Podmínkou je měsíční plnění spotřebního koše – spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.
 • Jídelní lístek je vyvěšen na hlavní chodbě a na webových stránkách školy.
 • Pitný režim je zajišťován po celý den. Ráno v 7 hod. na všech třídách, během dne i při pobytu na zahradě (nápoj v termosech), na třídách automaty s pramenitou vodou.

VII. Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky k provozu jídelny MŠ přijímá vedoucí ŠJ a ředitelka školy.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 3. 9. 2018.

Jelínková Lada
vedoucí ŠJ

Bc. Kulhavá Dagmar
ředitelka školy

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka