Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Třídy

Sluníčková třída

Ve třídě se mimo jiné zaměřujeme na správnou výslovnost dětí formou logopedických chvilek. Do třídy chodí 28 dětí ve věku od 3 do 5 let s různou úrovní řečového projevu. Speciálně pedagogické postupy používáme především u dětí s narušenou komunikační schopností.

Logopedické chvilky zařazujeme v průběhu celého dne a jsou zaměřeny na rozvoj dýchacích a artikulačních dovedností, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj paměti a komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby.

V průběhu ranních her u velkého zrcadla ve speciálním logopedickém koutku procvičujeme hlásky a mluvidla s dětmi individuálně.

Úspěšný rozvoj komunikačních schopností vyžaduje soustavnou a pravidelnou péči. Velmi důležitá je proto spolupráce s rodiči. Bez podpory rodičů by zlepšení výslovnosti dětí nebylo možné.

Ve sluníčkové třídě s dětmi pracuje ředitelka MŠ Bc.Dagmar Kulhavá, paní učitelka Bc. Adéla Bidlová, Marie Hájková a asistentka pedagoga Lucie Moravíková

Kytičková třída

Je zaměřena na předškolní děti a její hlavní náplní je příprava dětí k zápisu a na vstup do základní školy. Třída se soustřeďuje na nové výtvarné a pracovní techniky, děti mají možnost rozvíjet své zájmy, talent a nadání v nadstandardních aktivitách školy. Činnosti jsou během dne cíleny na podporu sebeobsluhy, samostatnosti, tvořivosti a rozvoje fantazie, grafomotoriky, čtenářské a matematické gramotnosti.

Pravidelně se účastní Holické Mateřinky, plaveckého a lyžařského kurzu, školy v přírodě.

V kytičkové třídě děti na školu připravují p. učitelky Monika Hálová a Miluše Horáková a asistentka pedagoga Jana Šromová.

Motýlková třída

Třídu navštěvuje 28 dětí ve věku 4-5 let. Třída je orientovaná na ekologickou a estetickou oblast, na hudebně-pohybové cítění dětí. Děti se zde také seznamují s novými a netradičními technikami při výtvarné a pracovní činnosti. Podporujeme a rozvíjíme spontánní aktivity dětí a volnou hru.

Navozujeme příjemnou atmosféru a kamarádské vztahy mezi všemi dětmi ve třídě.

V této třídě s dětmi pracují p. učitelky Iva Kroutilová a Ivana Slabá.

Berušková třída

V této třídě je zapsáno 26 dětí ve věku 2,5-4 let. Jedno dítě je v rámci inkluze s asistentem pedagoga. Většina dětí prožívá první sociální kontakty mimo svoji rodinu, získává první zkušenosti s budováním sociálních rolí ve skupině vrstevníků. Některé děti nemají vytvořeny základní hygienické, stravovací a sebeobslužné návyky. Zejména na začátku školního roku je práce s dětmi velmi náročná. Proto v této třídě pomáhá učitelkám p. školnice.

Základním úkolem předškolního vzdělávání v této třídě je adaptace a získávání prvních sociálních kontaktů, vytváření citové vazby k učitelkám a získání pocitu bezpečí a jistoty v novém prostředí mateřské školy.
Naše heslo: Jsme kamarádi a máme se rádi.

Paní učitelky v této třídě jsou Bc. Kateřina Jirsová a Lucie Lišková.


Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka